Mali Takvim ve Vergi Hukuku

Vergi Takvimi: https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi 

Mali Takvim: https://www.turmob.org.tr/MaliTakvim 

Vergi Mevzuatı: https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat 

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME TÜRÜ
BEYANNAME VERME SÜRESİ
ÖDEME SÜRESİ
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İzleyen yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir.
1. Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek oranda olanlar için;
1. Taksit Kasım ayı sonuna kadar,
2. Taksit Aralık ayı sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
Münferit Beyanname
Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.
Beyanname     verme     süresi
içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir.
1 .Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2 .Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Yıllık Kurumlar
Vergisi Beyannamesi
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4’üncü ayın birinci gününden son günü saat 23.59’a kadar verilir.
Beyanname     verme     süresi
içerisinde ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.
Özel Beyanname (Dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiyeti bulunmayanlar için)
Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kuramların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir.
Beyanname     verme     süresi
içinde ödenir.
 
 

Geçici Vergi Beyannamesi

3 Aylık dönemi izleyen 2’nci ayın 17’nci günü saat 23.59’a kadar verilir.

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 17 Mayıs

2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 17 Ağustos

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 17 Kasım

*4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 17 Şubat

*(7338 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için dördüncü geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmeyecektir.)

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dâhil)

İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dâhil)

3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan

2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname;

3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan

2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname;

İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

 
 

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık)

3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Elektronik

Hizmet Sunucularına Özel 3 No.lu Beyan)

Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59'a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Hasılat Esası Vergilendirme 4 No.lu Beyan)

Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59'a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

İcra Dairelerince Yapılan Satışlara Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi (5 No.lu Beyan)

Bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

•   (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25’inci günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10’uncu günü saat 23.59’a kadar,

•   (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar,

•   (II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,

verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

 
 

Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin)

İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içerisinde ödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin)

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Dijital Hizmet

Vergisi

Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Geri Kazanım

Katılım Payı Beyannamesi

3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir.

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayının son günü

2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz ayının son günü

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim ayının son günü

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak ayının son günü

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Turizm Payı Beyannamesi

Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir.

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayının son günü

2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz ayının son günü

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim ayının son günü

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak ayının son günü

Değerli Konut

Vergisi

İlgili yılın Şubat ayının 20’nci günü saat 23.59’a kadar verilir.

1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar,

2. Taksit Ağustos ayı sonuna kadar ödenir.

 
 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Bildirimi

İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir.

Bildirim verme süresi içinde ödenir.

Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 20’nci günü saat mesai bitimine kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Veraset ve İntikal

Vergisi Beyannamesi

Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde;

•   Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,

•   Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

•   Gaiplik    halinde,    gaiplik     kararının    ölüm    siciline

kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,

İvazsız intikallerde;

•   Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.

Tahakkukundan    itibaren    3

yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü sonuna kadar verilir.

Beyanname     verme     süresi

içinde ödenir.

Motorlu Taşıtlar

Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur.

Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1. Taksit Ocak ayı sonuna kadar,

2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 
 

Emlak Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur.

Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

Çevre Temizlik

Vergisi

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

2. Taksit Kasım ayı içinde, ödenir.

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.

İlan ve Reklam

Vergisi

Beyanname;

•   İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,

•   İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar,

ilgili belediyeye verilir.

İlan     ve     reklam     vergisi,

beyanname verme süresi içinde ödenir.      Ancak,   belediye

meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

 
 
Eğlence Vergisi
1.    Biletle    girilen    yerlerde    mükelleflerin    beyanname
düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır.
• Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır.
2.    Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.
3.    Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde mükelleflerin   beyanname    düzenleme                        yükümlülüğü
bulunmamakta olup, eğlence vergisi işin mahiyetine göre çalışılan her gün için 2464 sayılı Kanuna göre tespit edilen miktardır.
1.  Vergi, belediye tarafından özel         damga     konulması
sırasında ödenir.
•  Yerli ve yabancı film göstermelerinde          vergi
biletler kullanılmadan önce mahallin      malmüdürlüğü
veya                   muhasebe
müdürlüğüne       emaneten
yatırılır.
•   Giriş      biletlerini     ÖKC
kullanmak             suretiyle
düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20’nci günü             akşamına      kadar
mahallin       malmüdürlüğü
veya                   muhasebe
müdürlüğüne öder.
2.  Beyanname verme süresi içinde ödenir.
3.  Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına    kadar      ilgili
belediyeye ödenir.
Haberleşme Vergisi
Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir.
Beyanname     verme     süresi
içinde ödenir.
Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi
Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.
Beyanname     verme     süresi
içinde ödenir.
Yangın Sigortası
Vergisi
Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir.
Beyanname     verme     süresi
içinde ödenir.